جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه

نویسندگان

چکیده

موضوع طراحی شبکه های فتوگرامتری امروزه تبدیل به بهبود موضعی شبکه موجود شده است که در آن بایستی تصاویر جدید در موقعیت و وضعیت مناسب از شئ اخذ گردیده تا دقت نقطه تامین گردد. برای این منظور بایستی قیود دید نیز به طور هم زمان ارضاء گردد. بنابراین مساله جانمایی دوربین یک مساله بهینه‌سازی است که در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه بر مبنای مفهوم جبهه پرتو بروش NSGA-II حل شده است. مزیت این روش ارائه راه حل بهینه برای مواقعی است که روش های قبلی مانند روش های معین جانمایی دوربین و روش جانمایی دوربین فازی به جواب نمی‌رسند یا در نقطه بهینه موضعی همگرا می‌شوند. این روش قابلیت تحلیل کارایی روش های دیگر جانمایی دوربین و تبیین پیچیدگی مساله جانمایی دوربین در شبکه‌های فتوگرامتری را به دست می‌دهد. در این تحقیق پس از پیاده‌سازی روش NSGA-II، آزمایش هائی روی یک حالت پیچیده جانمایی دوربین صورت گرفت. نتایج این آزماش ها مبین قابلیت بالای این روش در حل مسائل سخت مانند طراحی شبکه‌های فتوگرامتری بردکوتاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها