ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS

نویسندگان

چکیده

با توجه به تاثیر هوآویزهای موجود در جو بر تصاویر ماهواره ای، مطالعه منطقه ای این هوآویزها دارای اهمیت است. مطالعات نشان می دهد که اثر هوآویزها بر موجودیت گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه بر آب و هوا نیز مطرح و غیر قابل انکار بوده که این لزوم اهتمام به مطالعه این ذرّات را بیشتر محرز می‌کند. از طرفی در اختیار نداشتن اطلاعاتی از چگونگی توزیع هوآویزها در جو کره زمین، برآورد دقیق اثر آنها بر تصاویر ماهواره ای را دشوار ساخته و در نتیجه استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای را با عدم قطعیت روبرو می کند. در این پژوهش با استفاده از ضخامت نوری که کمیتی برای مشخص نمودن میزان حضور هوآویز در جو است، روشی برای اصلاح سریع تصاویر بصورت نسبی ارائه شده است. نتیجه کار نشان می دهد که در باندهای مرئی سنجنده MODIS1، که اثر هوآویزها بیشتر است، با استفاده از ضخامت نوری محاسبه شده می‌توان اثر هوآویزها را بر روی تصویر بدست آورده و آن را حذف نمود.

کلیدواژه‌ها