توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم

نویسندگان

چکیده

در ادبیات علمی مربوط به سازه‏های دریائی، یکی از روشهای توجیه طبیعت تصادفی امواج اقیانوسها استفاده از خصوصیات آماری آنها می‏باشد. برای ساده‏تر کردن مطالعات یک موج تصادفی پارامترهای مختلف آن از قبیل سطح موج، ارتفاع و پریود موج به صورت توابع احتمال مورد مطالعه قرار می‏گیرند. از آنجائیکه نیروهای اصلی حاکم بر سازه‏های دریائی نیروی ناشی از امواج دریا می‏باشد، چنانچه بتوان واکنش سازه‏ها، از جمله لنگر ناشی از نیروهای طولی و عرضی و نیز لنگر کل وارده بر پایه‏ها که از واکنشهای مهم تلقی می‏شوند را در مقابل امواج تبیین کرد قدم اصلی برای طراحی و اجرای سازه‏ها برداشته شده است. در این مقاله امواج تصادفی‏ای که شرح انجام آزمایش های آنها بر روی نمونه‏های پایه استوانه‏ای، ارائه خواهد شد، مورد بررسی و تحقیق قرار می‏گیرند. نوسانات بعضی از واکنشهای نمونه‏ها اعم از خطی یا غیرخطی بصورت آماری مورد بحث قرار گرفته و سپس تحلیل طیفی انجام شده و در نهایت تحلیل آماری دامنه آنها بررسی و توابع احتمال حاکم بر آنها تعیین می‏گردد.

کلیدواژه‌ها