تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران

نویسندگان

چکیده

یکی از پرسش هائی که در هر پروژه ای مطرح می شود، این است که "هزینه پایانی پروژه چقدر خواهد بود؟" یا "تکمیل آن چه مدت به طول خواهد انجامید؟" مدیریت ارزش کسب شده روشی را برای پیش بینی این نتایج ارائه می دهد. در روش ها و فرمول های رایج در سیستم مدیریت ارزش کسب شده، عملکرد آینده پروژه صرفاً براساس روند گذشته آن پیش بینی شده و تغییر شرایط محیطی یا دیگر عوامل مؤثر در تغییر عملکرد پروژه در آینده در نظر گرفته نمی شود. اما مدیریت ریسک افقی دورتر را درون آینده می بیند و آینده نامشخص و نامعلوم را جستجو می کند تا خطرات و فرصتهای بالقوه را شناسایی کرده و رویداد آنها را جهت تأثیر بر عملکرد پروژه کنترل نماید. در این مقاله با استفاده از فرآیند مدیریت ریسک و با به چالش کشیدن ابعاد و عوامل تأثیر گذار بر عملکرد آینده پروژه از جنبه های گوناگون، ضریب ریسکی در ترکیب با ضرایب کنونی سیستم مدیریت ارزش کسب شده برای صحت و دقت بیشتر در تخمین نتایج پایانی پروژه ارائه می شود. هدف این روش تمرکز بخشیدن به توجه مدیریت در حصول به اهداف پروژه، به وسیله تعامل بین این دو روش در تعیین ضریب عملکرد دقیق آینده پروژه است. با استفاده از این ضریب پیش بینی دقیق نتایج پایانی کار قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها