بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا بررسی و تایید روش اجزاء محدود برای تحلیل غیرخطی اتصال با ورق انتهایی هم تراز انجام گرفته است. سپس روابط طراحی اجزاء اتصال ورق پیشانی هم تراز که بر پایه تئوری خطوط تسلیم برای ورق انتهایی و روش ِِکندی و همکارانش برای تعیین نیروی پیچها می باشند، ارائه گردیده است. هشت نمونه از این اتصال تحت بارگذاری متناوب به روش اجزاء محدود تحلیل گردیده اند. با استفاده از منحنی های هیسترزیس لنگر- چرخش بدست آمده از تحلیل، ظرفیت خمشی برای هر نمونه تعیین گردید. در پایان صحت معادلات طراحی که شامل تعیین ظرفیت خمشی ورق انتهایی و نیروی پیچها برای این اتصال میباشند، جهت تحلیل‌های لرزه ای به روش اجزاء محدود بررسی گردیدند.

کلیدواژه‌ها