ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر اثر وجود شالوده‌های‌ سطحی‌ در بالادست‌ شیبها بر روی‌ نتایج‌ محاسبات‌ پایداری ‌شیروانیها و شکل‌ مکانیسم‌ گسیختگی‌ در حالات‌ استاتیکی‌ و لرزه‌ای‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. تحلیل یک شیب در شرایطی که شالوده ای سطحی در بالادست آن قرار دارد مسئله‌ای سه‌بعدی است که در حال حاضربدلیل پیچیدگی مسئله و در دسترس نبودن نرم افزار مناسب، مهندسان آن را غالباً به صورت دوبعدی تحلیل میکنند. در این مقاله روند متداول‌ ارزیابی‌ ظرفیت‌ باربری‌ شالوده‌های واقع در بالادست‌ شیبها مرور گردیده‌ و سپس‌ این روند، در شرایط استاتیکی‌ و لرزه‌ای با کاربرد روش‌ مرز بالای‌ آنالیز حدی‌ و الگوریتمی‌ که‌ امکان‌ انجام‌ تحلیلهای‌ پایداری‌ را در حالات‌ سه‌بعدی‌ میسر مینماید‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گرفته ‌شده‌ است‌.
نتایج این بررسی نشان میدهد که تغییرات بار شالوده در محدوده‌ای خاص تاثیری بر پایداری شیب ندارد. تعیین این محدوده که تنها در تحلیلهای سه بعدی میسر است میتواند جهت کنترل طرح و انتخاب ضریب اطمینان مناسب طراحی در حالات استاتیکی و دینامیکی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها