عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب

نویسندگان

چکیده

عملکرد سیستم جریان سطحی1 (OF)، که یکی از سیستمهای تصفیه طبیعی زمین است، برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانههای فاضلاب شهری و صنعتی ارزیابی و مقایسه شدند. سه پایلوت در تصفیهخانه فاضلاب شاهینشهر- اصفهان به مدت هشت ماه برای تصفیه تکمیلی سه پساب: تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه لجن فعال و تصفیه لاگونی فاضلاب نساجی، با سه آهنگ کاربرد2 (AR) 15/0، 25/0 و 35/0 متر مکعب در متر عرض پایلوت در ساعت مورد بهرهبرداری قرار گرفتند. بعد از سه ماه دوره خوگیری با عملکرد نسبتاً ناپایدار، عملکرد نسبتاً پایدار سیستم به مدت پنج ماه ارزیابی عبارت است از: میانگین حذف اکسیژنخواهی بیوشیمیایی پنج روزه کل3 (TBOD5)، اکسیژنخواهی شیمیایی4 (COD)، مواد معلق کل5 (TSS)، نیتروژن کل (TN)، فسفر کل (TP) و کدورت برای پساب تصفیه اولیه به ترتیب 5/74، 8/54، 2/66، 4/39، 6/35 و 7/67 درصد؛ برای پساب تصفیه ثانویه به ترتیب 9/52، 9/52، 5/66، 6/44، 8/39، 1/50 درصد؛ و برای پساب تصفیه لاگونی فاضلاب نساجی به ترتیب 7/65، 7/58، 3/70، 7/41، 3/41 و 9/54 درصد . مدل اسمیت و شرودر ]12[ به خوبی به دادههای TBOD5 برازش شد. برای تمام پارامترها، مدل مرتبه یک استاندارد از برازش ضعیف، لیکن مدل مرتبه یک اصلاح شده از برازش رضایتبخشی برخوردار است. رویهم رفته نتیجهگیری میشود که سیستم جریان سطحی میتواند پساب تصفیهخانههای فاضلاب را با شرایط استاندارد تخلیه پساب در منابع آب منطبق سازد و لذا گرینهایست اقتصادی با کاربری آسان برای تصفیه تکمیلی فاضلابها.

کلیدواژه‌ها