روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری

نویسنده

چکیده

در مرجع [2]، جواب کامل مسائل الاستو دینامیک در محیطهای همسان جانبی بر حسب دو تابع پتانسیل معرفی شده است. کامل بودن جواب، با استفاده از معادلات تکراری موج در محیطهای همسان جانبی اثبات شده است. همچنین نشان داده شده است که در حالت تقارن محوری دو تابع پتانسیل به یک تابع تنها تبدیل می شوند. محدودیت تابع پتانسیل فوق الذکر در حالت تقارن محوری بدون پیچش آن است که نیروهای حجمی در این مسائل حداکثر می توانند به صورت بردار نوشته شود. در این مقاله محدودیت فوق برداشته شده و نیروهای حجمی به شکل کلی خود یعنی برای حالت متقارن محوری بدون پیچش قابل اعمال می باشد. جواب مسائل انتشار امواج ارائه شده در این مقاله برای حالت استاتیکی ساده شده و نیز برای مسائل انتشار امواج ومسائل استاتیکی در محیط‌های همسان ساده تر می گردد. همچنین نشان داده می شود که جواب ارائه شده در اینجا برای مسائل استاتیکی در محیط‌های همسان به جواب Simmonds ]14[، که خود توسعه یافته جواب Love ]9[می باشد، همگرا می گردد.

کلیدواژه‌ها