تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ

نویسندگان

چکیده

زون‌بندی سازندهای مخزنی در میادین نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور تعیین تیپهای سنگی1 با خصوصیات مخزنی معین، از اولویتهای مطالعه مخازن است. تعیین تیپ سنگی می‌تواند بر اساس انواع داده‌های در دسترس صورت ‌گیرد، اما از آنجا که داده‌های لاگ تقریباً برای همه چاهها وجود دارند، این امر بر مبنای داده‌های لاگ و با استفاده از سیستمهای هوشمند متداول‌تر است. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار MATLAB روش جدید استفاده از دسته‌بندی چند بعدی داده‌های لاگ برای تعیین تیپهای سنگی در سازند آسماری مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن از فرآیندهای ریاضی صرف استفاده گردیده و نیاز به هیچ نوع آموزش و یا تابع برازشی خاصی نیست و بر این اساس، روش مذکور بسیار دقیق عمل می‌نماید. به دلیل وجود مغزه و مقاطع نازک از بخشهای مختلف سازند آسماری، ضمن انطباق تیپهای سنگی تعیین شده از روی داده‌های لاگ با انواع توصیف شده از مطالعه مغزه‌ها و مقاطع نازک، ضریب اطمینان این روش در تعیین تیپهای سنگی سازند آسماری مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از اعداد به دست آمده مربوط به تیپهای سنگی، لاگ جدیدی رسم گردیده که خصوصیات همه لاگهای ورودی به سیستم را در بردارد و لذا می‌توان از آن به عنوان لاگ راهنمای سازند مورد نظر در میادینی که دارای خصوصیات سنگ‌شناسی مشابهی با میدان مارون باشند استفاده کرد. از آنجا که روش مورد بحث می‌تواند لاگ راهنما را تنها با یک آنالیز ریاضی در زمانی بسیار کوتاه مشخص سازد، تهیه آن در هر میدانی به‌سادگی امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها