فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی

نویسندگان

چکیده

گل قرمز حجیم‌ترین پسماند فرآیند استحصال آلومینیوم از بوکسیت(فرایند بایر) می‌باشد. ترکیب گل‌قرمز به نوع کانسنگ بوکسیتی و شرایط انجام فرآیند بستگی دارد و عموماً دارای مقادیر قابل‌توجهی از عناصر و ترکیب‌های باارزش می‌باشد. در این مقاله امکان استحصال آلومینیوم از گل‌قرمز کارخانه آلومینای جاجرم که در حدود 16 درصد آلومینا دارد، با اسیدهای مختلف آلی(سیتریک، اگزالیک، گلوکونیک، مالیک، لاکتیک)، معدنی(نیتریک و سولفوریک) و ترکیب آنها تحقیق و بررسی شده است. در آزمایش های انجام گرفته اثر پیش تیمار حرارتی نمونه‌ گل‌قرمز در فرایند فروشویی شیمیایی تحقیق شد. ماکزیمم انحلال آلومینا در فروشویی با اسیدهای آلی مربوط به اسید سیتریک( g/l5/12 با بازیابی2/78 درصد) و در اسیدهای معدنی مربوط به اسید سولفوریک(5/14 گرم در لیتر آلومینا با بازیابی7/93 درصد) بود. ترکیب اسیدهای سیتریک و اگزالیک به نسبت 2:1 که pH آنها با استفاده از اسید سولفوریک به 5/1 رسانده شده بود، مقدار 5/16 گرم در لیتر آلومینا با بازیابی6/84 را به فاز محلول انتقال ‌داد. اسید سولفوریک با وجود اینکه در مقایسه با اسیدهای آلی مقادیر زیادی از ترکیب‌های غیر از آلومینیوم نظیر آهن و تیتانیوم را نیز به فاز محلول می‌آورد ولی به دلیل قابلیت زیاد در انحلال آلومینیوم و قیمت مناسب در مقایسه با اسیدهای آلی، برای انجام عملیات استحصال آلومینیوم از گل قرمز در مقیاس صنعتی توجیه‌پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها