روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم

نویسندگان

Associate Professor, Shiraz University

چکیده

هرگاه در شیب‏های سنگی، توده‏سنگ‎های دارای دسته درز‏های نزدیک به هم رخنمون داشته باشند، در نتیجه ترکیب درز‏‏های اصلی موجود، این شیب‏ها ممکن است در شرایط خاصی از نظر زاویه شیب و ارتفاع دچار گسیختگی شوند. با توجه به اینکه، ابعاد نمونه‎‏های معرف این گروه از توده‏سنگ‎ها برای آزمون‎های آزمایشگاهی، بسیار بزرگ است، برای برآورد پارامترهای مقاومتی آن‎ها، می‏توان از معیارهای شکست غیرخطی توده‎سنگ‎ها و یا از تحلیل برگشتی چنین شیب‏هایی استفاده کرد. در این مقاله، یک روش تلفیقی، به همراه برنامه کامپیوتری مربوط به آن، برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی فعال ‏شده در شیب‏های حفاری شده در چنین توده‏سنگ‎هایی، پیشنهاد شده است. در این روش، ثابت‎های مورد نیاز برای تعیین تنش عمودی، به پارامترهای مقاومت برشی توده‏سنگ‎های درز‎‏دار وابسته بوده و می‏توان آن‎ها را با استفاده از یک نیمرخ عرضی اصلی، و بدون نیاز به مقدار دقیق شاخص مقاومت زمین شناختی، GSI، تعیین نمود. در این راستا آزمون‎هایی با مقادیر مختلف GSIs و GSIm، مطابق با ترکیب‏های متنوع ممکن از ثابت‏های m و s، که با ارضاء شرط تعادل حدی در معیار شکست هوک و براون صدق می‏کنند، انجام می‏شود. این روش پیشنهادی در مطالعه موردی مرتبط با گسیختگی شیب، در زمین‏لغزة دونا واقع در جناح راست سد بالا در طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‏ای سیاه‏بیشه، به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها