اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

نویسندگان

چکیده

بررسی مسائل مربوط به اندرکنش بین مایع و جدار مخزن در مخازن بنا شده بر بام ساختمانها در هنگام بروز زلزله و آسیب دیدگی ناشی از آن در این مخازن از جمله موارد مهم در این زمینه می‌باشد. اثر این مخازن در حین زلزله علاوه بر زیانهای اقتصادی ممکن است باعث قطع آب، آتش سوزیهای کنترل نشده و همچنین با تاثیر در رفتار دینامیکی سازه، باعث تخریب موضعی و یا کلی سازه شود. در این مقاله سعی شده ضمن آشنائی با مخازن ذخیره مایعات به عنوان سازه های با ضریب اهمیت بالا, اندرکنش دینامیکی مخازن واقع در بام ساختمانهای شهری به هنگام زلزله بررسی گردد که در این رابطه به کمک مطالعه عددی و مدلسازی سیستم ترکیبی سیال-جداره مخازن آب بام ساختمان نمونه 5 طبقه, سازه مزبور تحت تاثیر دو زلزله مختلف قرار گرفت. از نتایج این کار تحلیلی می‌توان به اثر زیاد محتوای فرکانسی زلزله‌های مختلف و نوع شتاب‌نگاشت مورد استفاده، در ارتعاشات سازه ها و تاثیر این مخازن آب بر روی ساختمان ها اشاره کرد طوریکه در ساختمانهای با تعداد طبقات کم (یا پریود پایین) وابستگی پاسخ سازه به نوع شتابنگاشت مورد استفاده خیلی زیاد است.

کلیدواژه‌ها