تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از روش طراحی مبتنی بر عملکرد در سازه‌ها با توجه به خصوصیات این نوع طراحی گسترش یافته است. بکارگیری این روش در طراحی و ارزیابی پوشش تونل‌ها به منظور درک عمومی رفتار پوشش تونل و توده زمین با در نظر گرفتن اهداف عملکردی بسیار سودمند می‌باشد. از میان روش‌های متداول تحلیل و طراحی تونل‌ها، روش همگرایی-همجواری با نگرش و گام‌‌های روش تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد, تطابق خوبی دارد. در این تحقیق سعی شده است با بهره‌گیری از مفاهیم روش همگرایی-همجواری و روال طراحی مبتنی بر عملکرد، روشی برای تعیین رفتار پوشش تونل با وجود پدیده‌هایی نظیر خواص غیرخطی.توده میزبان و فشار جانبی غیر‌یکنواخت پیشنهاد گردد. با توجه به حساسیت بیشتر تونل‌های سگمنتی به پدیده‌های فوق, این نوع پوشش مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده دقت مطلوب نتایج حاصل از تحلیل و طراحی به روش پیشنهادی, با وجود ساده.سازی‌های صورت گرفته در آن هستند.

کلیدواژه‌ها