بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رفتار لرزه‌ای اتصال با صفحه انتهایی بلند به کمک روش اجزاء محدود بررسی گردیده است. ابتدا اتصالی که تحت بارگذاری چرخه ای آزمایش گردیده بود، به کمک برنامه کامپیوتری Ansys مدل شده و ضمن مقایسه نتایج روش اجزاء محدود با نتایج آزمایشگاهی، دقت مدل اجزاء محدود ارزیابی گردید. پس از تأیید مدل و رفتار آن، با تغییر دادن پارامترهای تاثیرگذار بر اتصال از جمله عمق ستون، ضخامت صفحه انتهایی و حضور سخت‌کننده خارجی، اثر هر یک از آنها به طور جداگانه در رفتار لرزه‌ای سازه اتصال بررسی گردیده است. نتایج نشان میدهند که با افزایش عمق ستون رفتار لرزه‌ای اتصال بهبود مییابد و ضخامت صفحه انتهایی باید بگونه‌ای طراحی شود که ظرفیت خمشی نهائی آن از لنگر پلاستیک تیر بیشتر باشد و همچنین حضور سخت ‌کننده خارجی نیز باعث بهبود رفتار لرزه‌ای اتصال میگردد.