بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید با استفاده از ترکیب انرژی سازه و روش کنترل بهینهLQR برای کنترل فعال سازه ها پیشنهاد شده است. مزیت این روش حذف سعی و خطا در پیدا کردن نیروی کنترلی مناسب است..در این روش ماتریس بهره با استفاده ازمعادلات انرژی سازه بدست می آید و برای زلزله های مختلف ثابت می ماند.
برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، یک ساختمان سه طبقه با دو تاندون فعال در طبقه اول و سوم در نظر گرفته شده است. پاسخ سازه در روش پیشنهادی با دیگر روشهای استفاده شده در مقالات برای انتخاب ماتریس بهره کنترل بهینه تحت سه زلزله مختلف مقایسه شده اند. مقایسه تغییر مکانها و نیروهای کنترلی نشان می دهد اگرچه در روش پیشنهادی بیشینه تغییر مکانهای سازه اندکی بیشتر از بیشینه تغییر مکانهای روش کنترل بهینه می باشد اما نیروهای کنترلی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابند. همچنین مقایسه نتایج اعمال روش برای ورودی زلزله با مقیاسهای مختلف نشان می دهد که کارایی الگوریتم پیشنهادی برای زلزله با شدتهای مختلف تغییر نمی کند

کلیدواژه‌ها