بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت

نویسندگان

چکیده

چشمه اتصال از المانهای مؤثر در شکل‌پذیری قاب خمشی فولادی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی شکل پذیری چشمه اتصال در تیرهای نابرابر در طرفین چشمه اتصال می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که شکل‌پذیری چشمه اتصال بسیار متأثر از اختلاف ارتفاع تیرهای طرفین چشمه اتصال است. در حالیکه در تحقیقات گذشته برای کلیه شرایط هندسی، شکل‌پذیری ثابتی برای چشمه اتصال فرض شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش اختلاف ارتفاع تیرهای طرفین ضریب شکل‌پذیری جزئی چشمه اتصال کاهش می‌یابد. بطوریکه در ستون‌های خارجی که فقط یک تیر متصل است این ضریب کمترین مقدار را دارد و در ستون‌های داخلی با تیرهای برابر یا تقریباً برابر این مقدار ماکزیمم است.

کلیدواژه‌ها