تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به مقایسه ظرفیت تقاطع‌ها و میادین پرداخته می‌شود. در پژوهش حاضر روش‌های برآورد ظرفیت میدان در کشورهای پیشرفته دنیا مورد بررسی قرار گرفته و سودمندترین و سازگاترین روش برای تحلیل میدان برگزیده شده است. روشی که در نهایت برای تحلیل میدان برگزیده شده ، روش کشور استرالیا است. برای تحلیل تقاطع نیز از نرم افزار HiCAP استفاده شده است که این نرم افزار بر اساس مبانی نظری HCM2000 کار می‌کند.آنچه که از این تحلیل به دست می‌آید نمودار تأخیر-ظرفیت ورودی میدان و تقاطع است.از نتایج مهم دیگر این تحقیق این است که میدان درمقایسه با تقاطع در فضای یکسان در حجم‌های کم تا متوسط کارایی بسیار قابل توجه‌تری دارد. از نتایج مهم این تحلیل آن است که یک میدان دوخطه در فضای یکسان با تقاطع با قطر دایره محاطی 55 تا 60 متر حدود 3400 وسیله نقلیه در ساعت با تأخیر کمتر از تقاطع را از خود عبور می‌دهد.

کلیدواژه‌ها