طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای

نویسندگان

61114376

چکیده

زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای یکی از مراحل ضروری و اولیه در بسیاری از پردازش‌های مطرح در روند استخراج عوارض، تشخیص تغییرات، ادغام اطلاعات و تهیه نقشه‌های عکسی در علوم مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور می‌باشد. با این وجود در عمل، بیشتر فرآیندهای مورد استفاده در انجام این امر، مبتنی بر روشهای سنتی نظیر تعیین دستی نقاط متناظر بر روی صفحه نمایش با مقایسه دو منبع تصویر و نقشه توسط عامل انسانی بوده که اغلب فرآیندی دشوار، پرهزینه، زمانبر و وابسته به تخصص شخص خبره می‌باشد. در این تحقیق بر مبنای بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در یک ساختار با قدرت تفکیک چندگانه از تصاویر، نقشه‌های برداری و مدلهای ریاضی، نسبت به زمین‌مرجع‌نمودن اتوماتیک تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا اقدام گردیده‌است. نتایج حاصل از بکارگیری روش پیشنهادی در مناطق با ویژگی‌های مختلف، بیانگر توانایی بالای روش فوق در روند زمین‌مرجع‌نمودن اتوماتیک این تصاویر و حل مشکلات و پیچیدگی‌های مطرح دراین زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها