توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی

نویسندگان

88786212

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رفتاری پایگاه اطلاعات مکانی-زمانی می پردازد. اهداف این مقاله عبارتند از: تعیین پارامترها و ارزیا بی سیستم های مدیریت پایگاه داده موجود، و توسعه سیستم بهینه به نحوی که مدل سازی و مدیریت اشیائ متحرک در آن صورت پذیرد. بیش از سی و پنج مشخصه جهت تعیین نرم افزار بهینه تعیین و پنج سیستم Oracle10g, DB2, MS SQL Server, MySQL, and Postgre SQL بر اساس آنها ارزیابی شدند. مروری بر مدلهای داده ای مو جود صورت پذیرفت و پس از تعیین پارامترهای ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک از مدلها تعیین گردید. مدل انتخابی توسط زبان برنامه نویسی ++ C گسترش یافته و با سیستم مدیریت پایگاه داده بهینه تلفیق گردید. به منظور آزمایش مدل پیشنهادی، پرسشهای مکانی – زمانی متداول در سیستم مدیریت حمل و نقل مطرح و پاسخها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله بیا نگرقابلیتهای برتر سیستم پیشنهادی است که جزییات آن در مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها