مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دو مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح (MILP) برای جریان کارگاه ترکیبی (HFS) با زمان های آماده سازی وابسه به توالی ارائه می شود. در مدل اول فرض شده که ماشین های موجود در هر مرحله یکسان (I) بوده اما در مدل دوم این ماشین ها مختلف در نظر گرفته شده اند. همچنین در این مقاله تفاوت بین مدلهای ارائه شده بر اساس راحتی بکارگیری و نیز قابلیت توسعه و مسائل گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین مزایا این دو مدل تعیین جواب بهینه سیستم های جریان کارگاهی با مقیاس متوسط و استفاده از آن بعنوان بنچمارک برای ارزیابی الگوریتم های ابتکاری جدید می باشد.

کلیدواژه‌ها