طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی جهت طراحی و بهینه سازی عملکرد آنتن شیپوری شیاردار به کمک تطبیق مودی و الگوریتم وراثتی ارائه شده است. برای این منظور یک آنتن شیپوری شیاردار با پروفایل مربعی سینوسی طراحی شده و عملکرد یک آنتن شیپوری شیاردار دیگر در باند X که قبلا برای تغذیه یک آنتن بازتابنده منحرف از مرکز طراحی شده بهبود یافته است. برای تحلیل این آنتن ها از روش تطبیق مودی استفاده شده و پارامترهای مختلف آنها جهت کم کردن تلف برگشتی و قطبی شدگی متقاطع توسط الگوریتم وراثتی بهینه شده اند. در نهایت سه طرح بهینه برای آنتن مورد نظر ارائه شده است. پارامترهای هندسی و عملکرد این سه آنتن در جدولی با آنتن طراحی شده به روش متداول مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها