پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پیاده سازی کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (BELBIC) برای کار در شرایط واقعی آزمایشگاهی بررسی شده است. BELBIC تک ورودی و تک خروجی (SISO) تعدادی پارامتر یا درجه آزادی در اختیار استفاده کننده قرار می دهد که می توان با تنظیم آنها به پاسخ مناسب دست یافت. در شبیه سازیهای کامپیوتری که در مقالات مربوطه انجام شده است. عملکرد این کنترل کننده برای کنترل سیستم های خطی و غیر خطی تایید شده است. ولی به هر حال در کنترل یک سیستم واقعی باید عوامل دیگری را نیز لحاظ کرد که در شبیه سازی ظاهر نمی شوند. در این مقاله کنترل سرعت یک سر و موتور DC آزمایشگاهی با استفاده از BELBIC بررسی شده و با نتایج یک کنترل کننده PID مقایسه شده است . برای تنظیم پارامترهای BELBIC و PID از مدل شبیه سازی شده سروموتور استفاده شده است. در این مقاله همچنین روشی برای برقراری ارتباط بین بخش حقیقی و بخش مجازی سیستم معرفی شده است و آزمایش کنترل سرعت سرو موتور با استفاده از همین روش انجام گرفته است. نتایج آزمایش عملکرد مناسب BELBIC در شرایط واقعی را تایید می کند برتری این کنترل کننده را نسبت به کنترل کننده PID نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها