طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در

نویسندگان

چکیده

کارائی کیفی بالا و دسترسی با نرخ داده‌های انعطاف پذیر به منظور ارائه سرویسهای سیار متنوع دو گرانیگاه کلیدی در توسعه نسل آتی شبکه‌های بیسیم محسوب می‌گردند. درخواست سرویس های متفاوت از طرف کاربران شبکه مقتضیات ترافیکی ناهمگن و نامتجانسی را از نقطه نظرهای پهنای باند، نرخ ورود تقاضاهای سرویس و توزیع آماری زمانهای سرویس پدید خواهد آورد. در پژوهش حاضر مسئله تخصیص منبع در شبکه‌های سلولی عرضه کننده سرویسهای بلادرنگ موجد ترافیک نامتجانس با رویکردی نو مورد توجه قرار می‌گیرد. با فرض ارائه دو نوع سرویس بلادرنگ تماس صوتی و تماس تصویری با مشخصه های ترافیکی متفاوت توسط سیستم کانالهای منطقی موجود در شبکه به دو گروه کانالهای صوتی و تصویری تقسیم گردیده و با استفاده از ایده استقراض کانال متعارف و نیز استقراض متقابل یک جانبه بین کانالهای نامتجانس طرحی کارا به منظور تخصیص منبع در چنین محیطی توسعه داده می شود. نتایج شبیه سازیهای انجام شده برای ارزیابی کمی عملکرد طرح تخصیص منبع HCBA-UCB حاکی از توانائی آن در کاهش قابل توجه نرخ انسداد کلی و در نتیجه بهبود کارائی طیفی شبکه سلولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها