بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها بر رفتار موتورSR6/4 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ضعف توانائی مدلهای اندوکتانسی در مواجه با ماهیت غیر خطی شار برای موتورSR6/4 با تحریک همزمان دوفاز گردیده است که در برگیرنده اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازهاست. اطلاعات شار مورد استفاده در توسعه مدل، از طریق تحلیل FE دوبعدی بدست آمده‌اند. این اطلاعات گویای اهمیت پدیده کوپلاژ متقابل فازها، به خصوص در سطوح بالای جریان فازهاست. از ویژگیهای ارزشمند مدل شار توسعه یافته، تشابه عملکردی آن با یک شبکه عصبی پیشخور است که پیشاپیش تضمین کننده توانائی بالای تطبیق مدل با مشخصه‌های واقعی شار موتور است. نتایج شبیه‌سازی گویای این نکته هستند.

کلیدواژه‌ها