استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل

نویسندگان

چکیده

روش جدیدی را برای تشخیص جنس یک گاز هدف خالص در هوا بر اساس تحلیل ریاضی پاسخ گذرای حسگر گاز نیمه هادی پیشنهاد می‌کنیم. حسگر گاز مورد نظر از نوع مقاومتی و دارای بدنه حساس متخلخل است. معادله نفوذ – واکنش در خصوص بدنه متخلخل الکتروسرامیکی و شرایط حدی حاکم بر ساختمان افزار مورد نظر حل گردید. اهم پارامترهای وابسته به نوع گاز (پارامترهای تشخیص) مشخص و آثار ناشی از آنها در پاسخ گذرای حسگر به روشهای رقومی مطالعه شد. پس از ساخت حسگر مقاومتی با بدنه اکسید روی متخلخل پاسخ گذاری آن به حضور مقدار 4000 ppm آلودگی متانول، اتانول، پروپانول و بتانول در هوا یک به یک ثبت گردید. با تحلیل اطلاعات ثبت شده پارامترهای تشخیص مربوط به هر یک از پاسخهای گذرا محاسبه شدند.
اثبات شد که 4 گاز نامبرده به روش مشروح توسط این حسگر قابل تمیز می‌باشند. نتایج اندازه گیری با پیش بینی‌های تحلیلی همخوان است.

کلیدواژه‌ها