ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد

نویسندگان

چکیده

بسیاری از الگوریتمهای موجود جذر نیاز به تعیین تخمین اولیه جذر برای شروع محاسبه جذر دارند. برای به دست آوردن تخمین اولیه معمولا از ROM استفاده می شود، که پیاده سازی سخت افزارلی آن فضای زیادی را اشغال می کند. در این مقاله ابتدا روشی بهبود یافته ای برای محاسبه تخمین اولیه جذر کلیه اعداد حقیقی و صحیح با خطای کمتر از 6 درصد ارائه شده است. سپس یک روش پیاده سازی سخت افزای جذر با دقت مناسب برای اعداد ممیز شناور پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها