طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

انتقال انرژی الکتریکی در مسافتهای طولانی به همراه لزوم کاهش تلفات و افت ولتاژ شبکه باعث استفاده از ترانسفورماتور در شبکه در سطوح ولتاژی مختلف آن می شود . نقش این عنصر در شبکه بهمراه قیمت بالای آن که به سبب استفاده از مواد گرانقیمت در ساخت آن ناشی می شود، لزوم طراحی بهینه آن را آشکارتر می سازد. در این مقاله با کمک گیری از مفهوم روش مدرن بهینه سازی بر مبنای آلگوریتم ژنتیک، روشی متفاوت با روشهای بهینه سازی پیشین برای طراحی بهینه ترانسفورماتور ارائه شده است. براساس روش فوق، نرم افزاری جهت طراحی بهینه ترانسفورماتور پیاده سازی شده است و نتایج طراحی بوسیله این نرم افزار برای یک نمونه ترانسفورماتور توزیع آورده شده است.

کلیدواژه‌ها