استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از روش های موثر در جداسازی فلات آلاینده از پساب صنایع مختلف استفاده از فیبر های موئین مشبک می باشد . در فرایندهای متداول جداسازی یون های فلزی موجود در پساب های صنعتی توسط فیبر های مشبک ، از حلال های آلی به همراه استخراج کننده های شیمیایی و یا از پلیمر های محلول در آب بهره گرفته شود .
با توجه به قابلیت های بعضی از انواع زئولیت ها در جذب یون های فلزات سنگین و مزاحم ، روش جدیدی از ترکیب تکنولوژی فیبر های موئین مشبک و زئولیت های معدنی در این بررسی استفاده قرار گرفت . زئولیت های مزبور ، یون های فلزی عبور کرده از فیبر های موئین را به خود جذب کرده و به این تربیت دیگر نیازی به استفاده از استخراج کننده های پیچیده شیمیایی گران قیمت و کم یاب نمی باشد . فیبر های موئین به کار گرفته در این بررسی از جنس پلی سولفون و در محدوده اولترافیلتراسیون و زئولیت های بکاررفته از نوع کلینوپت یلولایت بودند . تاثیر وجود زئولیت در فاز دریافت کننده بعلت حفظ پتانسیل شیمیایی جداسازی در افزایش راندمان و سرعت جداسازی یون های فلزی مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش ها به منظور جداسازی کاتیون نیکل از پساب مصنوعی انجام گرفته و تاثیر شرایط مختلف بر راندمان جداسازی نیکل از پساب مطالعه گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش غلظت اولیه نیکل در پساب تاثیر چندانی بر درصد جداسازی ندارد ، در حالی که شار نیکل نفوذی به داخل فیبر های موئین ، میزان جداسازی کاتیون های نیکل و درصد جداسازی آنها را در جد قابل توجهی افزایش می دهند .

کلیدواژه‌ها