تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر جاگیزینی بخشی ازنیکل و کرم در چدن های سفید مارتنزیتی نیکل – کرم دار با مس بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه های ازمایشی با ترکیب پایه چدن های تحقیقاتی اینکراگریند {1} و چدن کومولوی {2} ریخته گری و با چدن نیکل سخت مورد استفاده در صنعت مقایسه شدند ، نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آلیاژ های منتخب بیانگر این مطلب است که این آلیاژ ها از نظر خواص مکانیکی قابل مقایسه با آلیاژ نیکل سخت و حتی در مواردی بهتر از آن هستند . مجموعه بررسی ها نشان میدهند که نمونه ساخته شده از آلیاژ اینکراگریند که در دمای 1000c به مدت یکساعت آستنیته و در c 450 به مدت یک ساعت و نیم بازگشت داده شده و سپس در هوا سرد شده است ، از نظر مقاومت سایشی و چقرمگی از نمونه آلیاژ های کومولوی و نیکل سخت بهتر است .

کلیدواژه‌ها