مکانیزم تشکیل ذرات TIBدر کامپوزیت زمینه فلزی AL-TIB2 به روش آلیاژ – آلیاژ

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ، کامپوزیت al-tib از اختلاط دو آمیژان al-b,al-ti به صورت مذاب تهیه گردید . نسبت ti به b بگونه ای انتخاب گردید که ذرات tib به صورت نسبتا کاملی در زمینه آلومینیوم تشکیل گردند . آلیاژ سازهای al-8%ti و al-4%b نیز با استفاده از نمک های kbf,ktif ساخته شدند .
مطالعه نحوه تشکیل ذرات سرامیکی tib با بکارگیری hor stage و میکروسکوپ نوری صورت این امر امکان مشاهده مستقیم استحاله فازی را ممکن ساخته و از طریق ضبط تصاویر واقعی و مشاهده آن مکانیزم استحاله تعیین گردید . ضمنا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهز به سیستم آنالیز edax ، مطالعه تغییر حالت در نمونه های پس از انجماد نیز میسر گردید .
بررسی صورت گرفته با سیستم hor stage نشان داد که حرکت ؟؟بر (b) به سمت ذرات tial و ترکیب با آن موجب تشکیل ذرات tib در فصل مشترک ذرات tial و زمینه الومینیوم می گردد به دلیل کوچک بودن شعاع اتمی عنصر بر (b) و امکان نفوذ آن از بین ذرات tib دسترسی به تمام اتم های مهاجر (b) در فصل مشترک پیشرونده موجود بوده و محصول نهایی ذرات بسیار ریز tib بویژه بصورت خوشه های آگلومره شده می باشد که بدلیل ماهیت واکنش و آزاد شدن حرارت در تکانل فرایند تشکیل tib این امر صورت می گیرد .
مطالعات میکروسکوپی در هنگام مشاهده شرایط واقعی فرایند نشان می دهد که بدلیل تحرک ذرات tib اولیه بر روی فاز tib و جدا شدن راحت آنها از ذرات tial امکان رشد ذرات در این حالت بیشتر بوده و با نفوذ بر (b) به درون ذرات tial ذرات ، ذرات tib ساخته شده در حین رشد خود با اتصال به ذرات tib اولیه به صورت حلقه ای از ذرات آگلومره شده جایگزین ذرات بزرگ tial می گردند .

کلیدواژه‌ها