رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از نگاهیس گذرا به رفتار اتصالات در سازه های فولادی اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز تعریف و رفتار آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس لزوم استخراج منحنی های لنگر – دوران برای این اتصال بیان می شود . با ساخت مدل اجزاء محدود ، اثر پارامترهای مختلف بر رفتار اتصال بررسی می شود و در نهایت با استفاده از روش رگراسیون چند متغیره خطی چهار ثابت رابطه ریچارد – ابوت بر حسب پارامتر های موثر بر رفتار اتصال معرفی می شود که این رابطه منحنی لنگر – دوران را برای اتصال با مشخصات دلخواه ارائه می نماید .

کلیدواژه‌ها