مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی

نویسندگان

چکیده

مساله برنامه ریزی بلند مدت طرح توسعه شبکه توزیع از ابعاد مختلف دارای پیچیدگی های فراوانی بوده چرا که این مساله دارای تعداد بسیار زیادی متغیر تصمیم گیری است . جابجایی بهینه پست های فوق توزیع و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه آنها یکی از مسائل عمده در طراحی توسعه می باشد . در این مقاله یک روش پیشنهادی برای یافتن تعداد ، مکان ، تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پست های فوق توزیع از میان مکان های برای احداث پست ، ارائه گردیده است . با در نظر گرفتن نادقیق بودن پیش بینی بار نواحی ، روش پیشنهادی بر اساس الگوریتم ژنتیک و مدل فازی برای میزان توان نواحی برق مدل سازی شده و همراه با سه روش استاتیکی ، پی در پی و شبیه پویا طرح توسعه پست های فوق توزیع برای دوره های مختلف زمانی پیشنهاد می گردد . با انجام آزمایشات گوناگون بر روی یک مثال پایه ای ، کارایی روش ارائه شده نشان داده شده است .

کلیدواژه‌ها