نویسنده = محمد تقی محمدی توچائی
پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

محمد تقی محمدی توچائی؛ محمد رضا مختار زاده دهقان