نویسنده = ���������������� �������� ������ �������� ��������