نویسنده = ������������ ����������
ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

شادرخ سماوی؛ علیرضا رضایی صدآبادی