نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد

دوره 36، شماره 2، تابستان 1381

شادرخ سماوی؛ علیرضا رضایی صدآبادی