نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

حمید خالوزاده؛ مجتبی حکیمی مقدم