نویسنده = ������������������ ��������
بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

حمید خالوزاده؛ مجتبی حکیمی مقدم