نویسنده = ���������� ����������
استفاده از انرژی هسته ای در پژوهشهای فضائی

دوره 38، شماره 0، خرداد 1357

حسین پناهنده؛ مرتضی قریب