نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب

دوره 48، شماره 0، زمستان 1366

امیر تائبی هرندی؛ محمود اسدی؛ صنایع نساجی؛ رنگ پساب واحد رنگرزی