نویسنده = ������������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توزیع دمای حاصل از چشمه های متحرک حرارتی

دوره 57، شماره 0، بهار 1375

دکتر حسین شکوهمند؛ مهندس مجید ایزدخواه