نویسنده = ������������ ������������ ����������
معادله تریکومی

دوره 35، شماره 0، مهر 1355

فریدون سادات عقیلی