نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 4
1. امیدهای استفاده از پتانسیل های آبی کوچک در ایران

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

زین العابدین نجات؛ رضا متقیان؛ عسگر هورفر


2. تازه های علم و صنعت

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

رضا متقیان؛ زین العابدین نجات