نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس

دوره 57، شماره 0، بهار 1375

دکتر فرخ آرزم؛ مهندس علیرضا شوشتری


2. آنالیز برداری آنتن صفحه ای مناطق فرنل در حالت فرستندگی

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر فرخ آرزم؛ مهندس علیرضا شوشتری