نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. زلزله یا لرزش زمین

دوره 22، شماره 0، بهار 1351

همایون حقیقی


2. زلزله از نظر اقتصادی و اجتماعی

دوره 20، شماره 0، پاییز 1350

همایون حقیقی


3. امواج زلزله

دوره 14، شماره 0، پاییز 1348

همایون حقیقی


4. زلزله

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

همایون حقیقی


5. زلزله و پیش گیری

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

همایون حقیقی