نویسنده = �������������� ��������
حل دستگاه معادلات خطی از راه تجزیه

دوره 52، شماره 0، شهریور 1371

دکتر نیکخواه بهرامی؛ ایرج هرسینی