نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

دوره 49، شماره 0، مهر 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سید فرشید کاشانی بزرگ؛ سعید حشمتی منش