نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی

دوره 42، شماره 6، پاییز 1387

نوید شاد منامن؛ مرتضی اسکندری قادی


3. حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور