نویسنده = مرتضی اسکندری قادری
تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار


حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور