نویسنده = احمد حلاجی ثانی
اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید محمد علی موسویان؛ احمد حلاجی ثانی