نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب های دریایی روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • آرماتور مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • آرماتور گذاری قطری مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • آزمایش فشار حلقه تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • آسیای نیمه‏خودشکن بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • آلومینیم 7075 تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • آنالیز تغییرشکل سطحی تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • آنیلین بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]

ا

 • اتیلن پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • احیا پذیری اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • احتمال خرابی عضو و گره بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • اختلاط جتی مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اختلاط عمیق روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • ارتفاع سنجی ماهواره‌ای تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • اسانس بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اسپریتی بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • اسپیلاین هرمیتی طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • استحکام اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • استحکام خمشی افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • استخراج بهینه استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • استخراج ویژگی انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • اشباع مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اصلاح جوی ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • اصل پایسـتاری انرژی تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • اضافه بار خطوط ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • اضافه ولتاژ بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • افت فشار بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • افت فشار بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اکستروژن اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • اکسرژی آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اگزرژی بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • الیاف شیشه افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • الیاف کربن افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • الیاف مجعد بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • الگوی جریان مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • الگوریتم Projection Pursuit انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • الگوریتم پس انتشار برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • الگوریتم ژنتیک شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • الگوریتم ژنتیک چند هدفه استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • الگوریتم ممتیک یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • الگوریتم مهاجرت پرندگان حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • الگوریتمهای تکاملی جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • الگوریتم وراثتی اصلاح شده بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • الگوریتم وراثتی اصلاح شده بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • الگوی نفوذ تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • المان قطری معادل بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • انتخاب بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • انتخاب نخبه‌گرا هوشمند بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • انتشار امواج رادیویی در داخل ساختمان کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • انتقال رسوب کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • انتقال و استهلاک نفت روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • انتگرال حلقوی منفرد مجزا اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • اندرکنش سد ـ سنگ پی روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • اندرکنش سد و مخزن اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • انرژی پتانسیل بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • انرژی خورشیدی بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • اینورتر چندسطحی سری حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • اواپراتور بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]

ب

 • بارگذاری های دریا طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • بازتاب بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • بازدهی جداسازی بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • باسیلوس تورنژنسیس – اکسیژن تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • بیان پارامتری خم‌ها تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • بتن مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • بتن الیافی بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • بتن مسلح مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • برج جذب بدون ناودان بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • برج سرمایش گاز آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • برس کاری بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • برکنش بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • برون‌سپاری انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • بندرعباس روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • به آب اندازی سکو مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • بهینه سازی بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • بهینه سازی بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • بهینه‌سازی جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • بهینه‌سازی غیرخطی طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • بوتادی‌ان بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]

پ

 • پایداری ولتاژ باس‌ها ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • پارامترهای شکست استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • پارامترهای موثر تولید بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پاره‌سازی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پتانسیل ژئوئید تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • پراش بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پراش اشعه ایکس بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پردازش تصاویر ASTERT شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پردازش مشاهداتGPS تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • پروسکایت تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • پساب خیسانده ذرت تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پیش‏بینی مصرف گاز برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • پیش پردازش انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • پیش تنیدگی افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پلی آمید تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پلیمریزاسیون پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • پوسته استوانه‌ای قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پوسته متقارن محوری قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پوشش ضد حریق تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • پیوند قطره بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]

ت

 • تابع پایه قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تابع پراکنش ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تابع تئوری گرین بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تالک اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • تأمین کننده انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • تیتانیا ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • تحلیل المان محدود طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تحلیل آماری تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • تحلیل حوزه فرکانس روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تحلیل در حوزه زمان اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تحلیل دینامیکی بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تحلیل دینامیکی طیفی بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تحلیل سه بعدی اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • تحلیل غیرخطی اجزاء ‌محدود معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تحلیل معکوس تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • تحلیل مولفه اصلی شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • تخلخل تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • تراز حّد نهایی طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تراز طراحی طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تراوائی مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • تیر پیوند مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ترشوندگی مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • ترمودینامیک پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • تشخیص نفوذ تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • تصادف ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تصاویر ابر طیفی انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تصحیح هندسی تصاویر آریه خطی بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تعادل بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • تعمیر و نگهداری بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تعیین ژئوئید بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تعیین موقعیت ماهواره‌ای مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • تقاطع چراغ دار روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تقسیم بار بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • تقطیر استخراجی بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • تموج فصل مشترک بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تنسور استرین تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • تنسور ممان تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • توابع خطا اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • توپوگرافی سطح دریا تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • توزیع غیر یکنواخت لغزش بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • تئوری مجموعه‌های فازی انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [دوره 42، شماره 7، 1387]

ج

 • جایابی TCSC ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • جابجایی آزاد تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • جانمایی دوربین جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • جداسازی گاز نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • جداسازی گاز مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • جذب گاز دی اکسید گوگرد بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • جریان کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • جریان دو فاز بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • جریان لخته‌ای بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • جرقه زنی های مجدد چند باره بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • جرم مولکولی پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • جهت‌پذیری بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • جهش بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • جوشش بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]

چ

 • چگالی اشباع مایعات پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]

ح

 • حالت کرنشی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • حد بالا تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • حذف بار فرکانسی وفقی ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • حذف هارمونیک انتخابی حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • حسّاسیّت‌سنجی ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • حسگر میدان الکتریکی معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • حفاظت سیستم قدرت ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • حلال بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • حوادث لوله‌ها بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • حوزه نزدیک گسل بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]

خ

 • خازن سری کنترل شده تایریستوری (TCSC) ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • خاک دانه ای اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • خاموشی سراسری ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • خطای تروپوسفری – مدل سازی مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • خط بالاستی بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • خط بدون بالاست بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • خطوط لوله مدفون بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • خوردگی مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]

د

 • داده کاوی بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • دارچین بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • دال بتنی بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • دانه‌های نانو میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • دبی مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • دیتوم کارتزین دینامیک تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • درصد سطح باز آسیا بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • دیوار برشی مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • دیوار کوپل مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]

ر

 • رابطه وبستر روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • رزین اپوکسی – کامپوزیت افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • رطوبت اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • رگرسیون تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • رگرسیون چند جمله‌ای تکاملی بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • رودخانه کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • روش Powell بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • روش اجزاء محدود جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • روش اجزای مرزی روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • روش بدون شبکه گلرکین استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • روش تحلیلی تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • روش تطبیقی اصلاح شده معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • روش گالرکین جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • روش گاوس جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • روش مسیریابی ذره روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • روشهای پیشبینی شکست بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • روش های معین کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • روغن سویا مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]

ز

 • زمان اختلاط مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • زمان‌بندی روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • زمان بندی ماشین های موازی حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • زمان پیوند بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • زمان چرخه بهینه روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • زنجیره ‌تأمین یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • زونهای آلتراسیون شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]

ژ

 • ژئوتکستایل بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • ژئوئید تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]

س

 • ساختگاه پروژه زیتون 2 روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سازند فهلیان تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سازه های فضاکار بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سازه های کششی بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • سازه‌های هوشمند شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • سایش لیزری بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • ستیل ری متیل آمونیوم بروماید بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • ستون جدارنازک فولادی معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سد سرچشمه بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • سد قوسی روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سدیم دو دسیل سولفات بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • سدهای باطله بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • سدهای بتنی قوسی طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سریهای زمانی مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سیستم‌های اطلاعات مکانی استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سطح متوسط دریا تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سطوح جریان اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • سکوی ثابت فلزی طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • سکوهای شابلونی مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • سیگنالینگ بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • سیلابزنی مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • سل ژل نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • سلستین بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • سلستین استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سیماناب روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سینتیک واکنش مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • سنجش از دور شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سنسور اکسیژن ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سنسور اکسیژن با دو مرجع جامد ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سنسور پتانسیومتریک – سریا ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سولفات استرانسیم استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سولفید استرانسیم استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]

ش

 • شبکه ژئودینامیک ایران تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • شبکه لجستیک یکپارچه یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • شبکه‏های تخلیه بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • شبکه‌های توزیع آب شهری بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • شبکه‏های عصبی مصنوعی – پرسپترون برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • شبکه های کابلی بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • شبیه‌سازی بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • شرایط محیطی ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • شستشوی غشاء تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • شکل پذیری معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • شکل پذیری بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • شکل‌دهی تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • شکـل‌دهی انفجاری بـدون قالب تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • شکل سد طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • شناسایی پارامتر همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • شناسایی سیستم دینامیکی شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]

ص

 • صفحه FGM استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • صفحه سینوسی شکل تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [دوره 42، شماره 1، 1387]

ض

 • ضخامت نوری ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • ضرایب شدت تنش استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • ضریب اصلاح معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [دوره 42، شماره 7، 1387]

ط

 • طبقه بندی انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • طبقه‌بند تک کلاسی تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • طراحی بهینه مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • طراحی شبکه جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • طراحی شبکه‌های لجستیک یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • طراحی محصول مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]

ع

 • عامل حالت اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • علت وقوع تصادف ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • عوامل شکست بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]

غ

 • غشاء اسمز معکوس تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • غشاء سیلیکا نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • غشاء غیرمتقارن مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]

ف

 • فتوگرامتری صنعتی جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • فرمولاسیون تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • فرمول برونز تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • فیزیک سنگ تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • فصل مشترک بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • فیلتر پایین گذر انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • فلزات اسکلتی تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • فورجینگ سرد تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [دوره 42، شماره 5، 1387]

ق

 • قاب بتنی بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • قالب اصلی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • قالب جزء محدود قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • قطعات مایع و بخار بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • قطع بار ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • قطعة تصادف‌خیز ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • قوس الکتریکی بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]

ک

 • کاتالیست پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • کاتالیست شناور بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کانال عمودی تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کربنات استرانسیم بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • کربناتاسیون مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • کربناته مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • کیسون طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • کیسون ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • کیفیت انرژی آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • کلر بحرانی مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • کلککتور سهموی خطی بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کلوخه اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • کنترل امپدانس چندگانه همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کنترلر PID بهینه شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کنترل فعال ارتعاشات شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کنترل نیرو و امپدانس همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • کوتاهترین مسیر چند معیاره استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • کوره خورشیدی بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]

گ

 • گاز طبیعی مایع شده پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • گذراهای فرکانس بالا بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]

ل

 • لوله بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • لوله‌های حرارتی ضربانی PHP بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [دوره 42، شماره 1، 1387]

م

 • ماتریس پایه سیمانی بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ماتریس سختی اصلی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ماتریس سختی حالت کرنشی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ماده فعال سطحی بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • ماده قالب نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • مایع میعانی پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • میان قاب آجری و سفالی بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • مبارزه بیولوژیک تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • مبدل کاتالیستی تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • مبدل ولتاژ نوری معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • محیط متخلخل مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • محک پیکارد بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • مخلوط روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • میدان خط لغزش اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • میدان سرعت مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • میدان فشاری مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • مدل رایمر گرینبرگ کاستاگنا تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • مدل سازی مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • مدل سازی مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • مدلسازی دینامیکی همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • مدلسازی ریاضی آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • مدلسازی راکتور مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • مدل سازی عددی روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • مدل‌سازی عددی سه‌بعدی کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • مدل سینیتک واکنش بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • مدل کلید خلاء بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • مدول ارتجاعی روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • مدولاسیون پهنای پالس حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • مدول خمشی افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • مسئله انتقال به سمت پایین بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • مسئله بد وضع بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • مشخصه های الاستیک سنگ تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • مشخصه های ژئومکانیکی تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • مصالح بنایی بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • معادلات DLT بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • معادله پواسون جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • معادله ی حالت پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • معادله موج سهموی کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • مقاومت فشاری تک محوری روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • مقاومت کششی بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • مقاومت کمانشی معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • میکا تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • مکانیک خاک حالت بحرانی اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • منطقه پارس جنوبی طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • منطقه سربیشه شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • موتور پسماند مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • موتور پسماند تخت مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • موتور سنکرون مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • موج SH بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • موج‌شکن مرکب طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • موج‌شکن مرکب ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • موج غیرخطی طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • موج غیرخطی ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • مورفولوژی پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]

ن

 • ناپیوستگی موئینگی مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • نانوتیوب بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • نانوساختار تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • نانو فیلتراسیون نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • نرخ ممان لرزه‌ای تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • نرم افزار SACS مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نرمال متیل پیرولیدون بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • نیروی هیدرودینامیکی مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نیروی ورود به آب مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نشانگان شیب کرنش قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نظریه خمیری اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نفوذپذیری نسبی مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • نگهدارنده سرامیکی نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • نوار برشی اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • نورد مقاطع تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • نیومارک مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]

و

 • ورق های فولادی موج‌دار معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • ورق‌های مــدور تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • ورمیکولیت تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • ویژه‌سختی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • وقوع خطا ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [دوره 42، شماره 7، 1387]

ه

 • هیدروژناسیون مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • هزینه چرخه عمر بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • هیسترزیس مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • هسته دلتای شانون اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • هندسه پیچیده کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • هندسه پرسپکتیو بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • هندسه موازی بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • هوآویز ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • هوش مصنوعی جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]

ی

 • یادگیری استقرایی تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]