نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبده توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • آتشباری ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • آرایه آنتن میکرواستریپ بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • آزمایش فشار سرد تک محوری بررسی رفتار فشاری آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • آزمایش های بارگذاری قائم بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • آستمپر اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آستمپرینگ بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • آستنیت باقیمانده اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آستنیته کردن اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آشوب مکانی استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • آلیاژ Al تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • آلیاژ بین فلزی TiAl دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آلیاژ سازی مکانیکی بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آلیاژ منیزیم AZ91 مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • آلیاژ نیکل ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • آلومینا بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • آلومینا فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • آنالیز تغییر شکل ناپیوسته بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • آنالیز حدی ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • آنالیز خوشه‌ای تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • آنالیز هارمونیک آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • آنتن آرایه‌ای تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • آنزیم بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]

ا

 • ابر استراتوس تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ابرصوتی تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اتصالات خمشی بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • اجزاء محدود شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اجزاء محدود مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • اجزاء محدود مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • اجزاء محدود غیر خطی بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ایران شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ارتعاش مکانیکی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ارتفاع سنجی ماهواره ای پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران) [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • ایزوترم لانگمور استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اسپلاینهای صفحات نازک (TPS) بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • استخراج ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • استخراج عوارض طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • استخراج مایع _ مایع بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اسید بوریک بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اسیدسیتریک بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اسید سیتریک بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اسید لاکتیک بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اسید های آلی فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • اسید های معدنی فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • اشیاء متحرک توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اشمیت آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • افت بر گشتی تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • افشانک مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اکسایش میکروبی – مولیبدنیت ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اکستروژن مستقیم شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اکسیداسیون پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • اکسیداسیون ایزوترمال بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • اکسیداسیون دمای بالا بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • الاستواستاتیک روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • الاستودینامیک روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • البرز شرقی و مرکزی بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • الگوی تشعشع تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • الگودهی ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • الگوریتم RED طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • الگوریتم ابتکاری زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • الگوریتم تبرید تدریجی تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • الگوریتم ژنتیک مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • الگوریتم ژنتیک روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • الگوریتم ژنتیکی طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • الگوریتم کنترل استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • امبرلایت ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • امبرلایت IRA بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • امپدانس متقابل بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • امپدانس ورودی بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • امواج تصادفی توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • امولسیون آب در نفت جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • انباشت فاز پراکنده بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • انترپولاسیون بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • انترپولاسیون ?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • انتقال حرارت مزدوج تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اندازه گیری دی الکتریک در حوزه زمان یا فرکانس معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • اندرکنش آب و سازه تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • اندرکنش پوشش و محیط تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اندرکنش دینامیکی اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اندرکنش سنگ و سیال پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • انرژی باقیمانده مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • انرژی تامین نشده (ENS) روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • انعطاف‌پذیری ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • اوال بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • اولترافیلتر بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اولین نوسان روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [دوره 41، شماره 7، 1386]

ب

 • بارگذاری تغییر مکانی بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بارگذاری متناوب بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • بازیابی بار روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بازیابی روی اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بازیابی سیستم قدرت روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بازار برق رقابتی کامل ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بازیافت اسیدهای آلی بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • بازیهای چانه زنی انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • باطله اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • باند برشی بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • بتن‌غلتکی بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • بتن مسلح مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بردارهای ریتز وابسته به بار روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بردارهای ریتز وابسته به فرکانس روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • برگشت فنری بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بیزین ساده – SVM ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بسط گالرکین استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • بینیت بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • بهره‌وری شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • بهسازی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بهسازی سیلیسیم تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • بهنگام کردن تنش مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بهینه سازی بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • بهینه سازی تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • بهینه سازی طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • بهینه‌سازی مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بهینه‌سازی توپولوژیک بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بهینه‏سازی – دیسپچینگ بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • بهینه‌سازی سازه‌ها بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • بیوفیلتراسیون بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • بولدین استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]

پ

 • پایداری‌ شیروانیها ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • پارامتر آسیب – خستگی مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پارامترهای S تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • پارامترهای انتقال حرارت تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • پارامترهای چسبندگی و زاویة اصطکاک بین‌لایه‌ای (c بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • پارامترهای هواشناسی پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پالینولوژی بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • پتانسیل خطر لرزه ای تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پخت سختی تاثیر ترکیب شیمیایی بر بافت و خواص پخت سختی در فولادهای عاری از عناصر بین نشین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پردازش تصویر تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پروفیل پیشرفته شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پروفیل خطی شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پیرولیز راک بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • پسماند فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • پیش‌بینی استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • پیک ‎بار الکتریکی روزانه استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • پودر مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • پیورلایت ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • پوزایدون آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پوشش FGM بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پوشش اسپینلی پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پوششهای سد حرارتی بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]

ت

 • تابع جریان بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تابع هزینه تاگوچی طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تاثیر شکل چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تأخیر تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تایدگیج آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تاگوچی بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • تبادل یونی ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • تبادل یونی بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • تبدیل موجک حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تیپ سنگی تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تیتانیوم غنی از نیکل ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • تجارت نفت انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تجزیه بیولوژیکی بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • تجزیه متعامد بهینه استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تجزیه مقادیر تکین استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تحلیل آماری توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تحلیل برگشتی پایداری روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تحلیل پایداری شیب روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تحلیل دینامیکی بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تحلیل دینامیکی سازه‌ها روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تحلیل طیفی توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تخصیص و گسیل بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تخمین حداقل مربعات طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تخمین نتایج پایانی پروژه تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تداخل سنج مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تری اتیل آمین بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • تریاس بالایی بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تراشکاری آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ترانسفورماتور ـ الگوریتم ژنتیک ـ تخمین پارامتر تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تراوایی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • تیر پیوند مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ترشوندگی پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ترکیب بین فلزی بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ترکیب فازی سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • ترمز ضد قفل طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ترموالاستیسیته مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ترمودینامیک ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • تزویج متقابل بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تصفیه اولیه عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تصفیه تکمیلی عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تصمیم گیری ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تصمیم‌گیری رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران) [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تصمیم گیری چند هدفه کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تعیین موقعیت دقیق – GPS پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تغییر حالت‌های فازی دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • تغییر دهنده های فاز تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تقاضای برق شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تقاضای کوتاه مدت آب پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تقاطع تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تقاطع چراغدار استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تقسیم شار تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تلاطم سطحی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • تلفات داخلی تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تناظریابی طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تنش آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تنش تسلیم بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • تنشهای حرارتی مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • توابع احتمال توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • توابع پتانسیل روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • توابع متعامد آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • توابع مکانی توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • توپکس آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • توپولوژی وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • توده‎سنگ درز‎دار روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • توزیع انرژی استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • توزیع فشار اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • توف سبز چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تولید ماسه پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تونل باد اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تونل‌های دایروی تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تونل‌های.سگمنتی تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تئوری حد بالا بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • تئوری صف بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • تئوری فازی طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران) [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • تئوری گراف روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تئوری معکوس استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]

ج

 • جابجایی آزاد مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • جاذبهای ناهمگن استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • جداساز الاستومر مسلح با الیاف بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • جداسازی لرزه ای بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • جدایش اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • جذب ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • جذب سطحی استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • جریان سطحی عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • جریان کاری ترکیبی زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • جرم‌های ریختنی دیرگداز بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • جزیره روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • جزر و مد آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • جستجوگر ممنوعه تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • جوانه‌زایی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • جوش سرد اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]

چ

 • چارت دیتوم پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • چارت دریایی پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • چالزنی ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • چدن خاکستری آلومینیم‌دار اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • چشمه اتصال بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • چند مرحله‌ای تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [دوره 41، شماره 6، 1386]

ح

 • حداکثر تمایل تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • حد تحمل به خسارت نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • حسگر Pockels نوری مجتمع ـ حسگر حجمی ـ مبدل ولتاژ نوری ـ میدان الکتریکی ـ شبکه‌های عصبی اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • حلال شیمیایی ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • حل تحلیلی تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • حلقه هیسترزیس بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • حل‌کردن میکروبی ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • حل کننده GMRES حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • حمل ونقل مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]

خ

 • خارج از مرکز شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • خرج ویژه ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • خیز نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • خشک کن افشانه ای مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • خطای بازرسی طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • خطوط انتقال تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • خواص مخزن تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • خودرو طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • خوردگی بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • خوشه‎بندی استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • خوشه بندی زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • خوشه‌بندی متن ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]

د

 • درسوپرآلیاژIN بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • دسته‌بندی متون – Rocchio ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • دی سیلیسید مولیبدن سنتز بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • دکل تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دنباله اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • دیوار برشی مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دیوار کوپل مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دیوارهای برشی بالدار بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • دوغاب مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • دو متغیره طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]

ذ

 • ذرات ریز مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]

ر

 • رانش آب توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • رتبه‌بندی ریسک رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • ردیف استوانه ها مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ریزدانگی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ریزساختار بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • رزین ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • رزین تبادل یونی بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • رفتار لرزه‌ای بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • رگولاریزاسیون خطی استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • رنیم ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • رنیوم ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • روابط تجربی تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • روش API مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • روش SIMP بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • روش اجزاء مجزا بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش اجزای مرزی حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش احتمالی تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • روش انرژی بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • روش انرژی مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • روش جریمه بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • روش حجم محدود تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • روش ریتز روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • روش شناسی رویه پاسخ کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • روش گسل محدود شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش مخروط شناور طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • روش مخروط شناور دو طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • روش ممان بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • روش مودال غیروابسته تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش مودال وابسته تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • روشهای‌ حدی ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • روش‌های لاگرانژی و اویلری تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]

ز

 • زاویه نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • زاویه سیگنال دریافتی DOA تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • زلزله بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زلزله تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • زلزله بم شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • زمانی توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زمانی استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • زمانبندی زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • زمین‌لرزه وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زمین مرجع نمودن تصاویر طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زندر مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]

ژ

 • ژوراسیک میانی بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]

س

 • ساختارهای متجانس استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • سازند آسماری تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سازند شمشک بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سازه‌های بتن‌آرمه بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • سازه‏های دریائی توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • سیالات غیر نیوتنی تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • سیانکس 301 بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ستون جذب سطحی بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ستون جذب سطحی بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ستون ضربه ای سینی دار بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • سد بتنی قوسی تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • سدهای بتنی تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • سرب اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سرعت بحرانی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سرعت موج طولی چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سرعت موج عرضی – اولتراسونیک چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS) توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سیستم داینامیک شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • سیستم دو سطحی مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سیستم‌های اطلاعات مکانی مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سیستم های میکروالکترومکانیکی تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • سطح متوسط دریا آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سطوح سه‌بعدی و مدل رقومی زمین (DTM ) ?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سگ‏پا مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • سیلت استون چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سل ژل سیترات پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سیلیسیم گلبولی تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سیمهای هوشمند نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • سنبه مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سنتز بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سنتز دمای بالای خود پیشرو‍ سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سنجش از دور تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • سنجنده SEVERI تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سنگ آهک – گرانودیوریت چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سولفوراسیون اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سوئیچ MEMS تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]

ش

 • شاخص خردایش سنگ ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • شاخص دیویس استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • شبکه عصبی پیشخوراند استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • شبکه‌های عصبی طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • شبیه سازی استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • شبیه سازی بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • شبیه‌سازی حرکات زمین شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • شبیه سازی مونت کارلو ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • شتابنگاشت زلزله اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • شرکتهای کوچک و متوسط ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • شستشو بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • شکل‌پذیری بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • شکل‌دهی ورق مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • شمال ایران بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • شناسایی الگوهای رفتاری طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [دوره 41، شماره 10، 1386]

ص

 • صنعت شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]

ض

 • ضرایب طراحی تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ضریب اصطکاک و شکل پذیری بررسی رفتار فشاری آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • ضریب اطمینان ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ضریب انتقال حرارت تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ضریب انتقال حرارت جابجایی تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ضریب برآ اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ضریب پوآسون دینامیک چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • ضریب تلفات – پرمتیویته نسبی معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • ضریب شکل پذیری جزئی بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ضریب عملکرد پروژه تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ضریب نفوذ حرارتی تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ضربه نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]

ط

 • طراحی آزمایشها بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • طراحی آزمایش ها کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • طراحی بر اساس عملکرد تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • طول ورودی حرارتی تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [دوره 41، شماره 6، 1386]

ظ

 • ظرفیت تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ظرفیت‌ باربری ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت‌ اثر بار متمرکز [دوره 41، شماره 8، 1386]

ع

 • عدم قطعیت وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • عدم قطعیت تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • عملیات ترمومکانیکی تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • عملیات حرارتی دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]

غ

 • غشا بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]

ف

 • فاز R ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • فاصله بین بازوهای دندریتی بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • فاضلاب نساجی عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • فرایند بایر فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • فرآیند قالب گیری تزریق پلاستیک کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • فرآیند کشش ورق کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • فرایند گرام آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • فروشویی شیمیایی فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • فشار نرمال بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • فشار هیدرودینامیک تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • فصل مشترک اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • فیلم اکسیدی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • فیلم اکسید جدید مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • فلوتاسیون اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • فناوری اطلاعات ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • فوق بحرانی بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • فولاد میکروآلیاژ ریختگی بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی [دوره 41، شماره 1، 1386]

ق

 • قابلیت اطمینان تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • قابلیت اطمینان تولید ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • قابلیت اعتماد تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • قدرت چانه زنی انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • قطره پاشیده شده مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • قیمت تمام شده ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • قیود تماس بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]

ک

 • کارایی ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • کاربیدبور بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • کاربید سیلیسیم بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • کامپوزیت نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • کامپوزیت های پلیمری مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • کانال موجی‌شکل تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • کربن بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • کرنش آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • کشش بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • کشش عمیق مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • کمانش موضعی بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • کمیته bagging ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • کمیته دسته‌بندی ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • کنترل بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • کنترل بهینه LQR بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • کنترل پیش‌بین تطبیقی طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • کنترل پیوسته روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • کنترل فازی استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • کنترل فعال سازه بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • کنترل لغزشی طراحی سیستم کنترل ABS با در نظر گرفتن کنترل حرکت کناری به روش ترکیبی PID و SMC [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • کنترل موجودی مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]

گ

 • گرافیت پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • گل قرمز فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]

ل

 • لیاپانوف روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • لاگرانژ افزوده بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • لاگ راهنما تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • لایه برداری عمودی ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • لایه ساندویچ اکسید فلز اکسید مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • لایه مرزی اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • لبنیات بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • لجن فعال عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • لوله حفاری مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]

م

 • ماتریس مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ماتریس انتقال تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • ماده آلی دگرسان شده بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • ماک مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ماورا بنفش ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • متفرق کننده اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • متقارن محوری روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • متوسط طول دنباله طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • متوسط‌گیری آنسامبلی استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • محتوای فرکانسی اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • محدودة بهینه نهایی طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • محصورشدگی بتن بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • محیط فازی ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • محلول زانتان تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • محور اصلی آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • مخازن شکافدار تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مخازن نفتی و گازی توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مخازن همزده تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مخزن مایعات اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • میدان الکتریکی جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • میدان فشاری مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • میدان مارون تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • میدان مدرن تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • مدیریت ارزش کسب شده تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مدیریت ریسک تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مدیریت ریسک رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • مدیریت فعال صف طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • مدل CARIMV طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • مدل ارتفاعی رقومی (DEM) بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • مدل جرم و فنر نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • مدلسازی تصادفی شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مدل سازی خستگی مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • مدلسازی دیفرانسیلی مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مدلسازی عددی پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • مدلسازی عددی بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مدل سازمانی ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • مدلسازی منحنی عبور بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مدل صفحه بحرانی مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • مدل های یکپارچه مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • مدول الاستیسیته دینامیک چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • مدول برشی دینامیک چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • مذاکرات انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • مس اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • مسائل الاستیسیته حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مسیریابی بهینه مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • مصرف آب پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • معادله انتگرال فردهولم استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • معادن روباز طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • معدن مس سرچشمه بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • مقاومت لایه‌بندی بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • مکانیزمهای تغییر فرم بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • مکانیزمهای تولید توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • مکش اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • مناطق شطرنجی بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • منطق فازی وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • منگنز و مس بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مه تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • موازنه مواد توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • مورفولوژی مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • موشک تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای [دوره 41، شماره 6، 1386]

ن

 • ناپایداری استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ناپایداری‌های عددی بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • نت پیشگیرانه تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • نرخ تنش لگاریتمی مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • نرخ کرنش بررسی رفتار فشاری آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • نرم افزار توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • نقره اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • نقشه خودسازمانده استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • نقشه‌های ‌برداری طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • نمک زدایی از نفت جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • نیم مدل اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • نمودار الگو تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • نمودار الگو Fetkovich تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • نمودارهای افت دبی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • نمودارهای کنترل فرآیند طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • نمونه گیری پذیرش طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • نورد متقارن بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]

و

 • واریان ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • واریانس خطای تخمین تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • واکنش‏های سازه توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ورق انتهایی هم تراز بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • ورق‌گیر مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی اثرات شعاع لبه سنبه و ماتریس بر فرایند کشش عمیق فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ورق‌های چند لایه بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • ورقهای دوفلزی اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ورقهای فلزی با دو انحنای اصلی بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • وزن‌دهی وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ویژگی های تودة سنگ ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز [دوره 41، شماره 5، 1386]

ه

 • هیپوالاستیسیته مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • هیدروکربور درجا توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • هگزافریت باریم سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • همجواری تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • همسان جانبی روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • همگرایی تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • همگرایی روش ریتز روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • هموارسازی تنش و کرنش بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • هوای آلوده صنعتی بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • هوای داغ مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]